top of page
 • Hajnal István Kör_2

Zsidó felemelkedés vs. térnyerés - felhívás a KORALL 87. számához

A 18. század végétől az I. világháború végéig tartó korszakban a magyarországi zsidó lakosság egy zömében nyomorúságos, kis falusi közösségekben élő páriacsoportból az ország legpolgárosultabb és legurbanizáltabb felekezetévé vált. A zsidóság története szempontjából a korszak politikailag a zsidók és vallásfelekezetük 1867-ben, illetve 1895-ben törvénybe iktatott egyenjogúsításáról, illetve az ez ellen fellépő antiszemitizmusról szólt. Társadalmilag ez az időszak a zsidók vagyonban, befolyásban és presztízsben egyaránt megmutatkozó felemelkedésének a története. Közülük került ki annak a nagypolgárságnak a zöme, amely vagyonával a 20. század elejére felvette a versenyt az arisztokráciával. A budapesti „Lipótváros”, illetve „Mágnásnegyed” városrészek által megjelölt rétegekről alkotott társadalmi és kulturális percepciók ugyan eltértek, de az 1900-as évekre mindkettő elérhetetlen távolságban tündökölt a kisemberek világától. A gazdasági elit mellett a tudományos és a kulturális élet jeles alakjai között szintén számosan voltak, akiket – önmeghatározásuktól függetlenül – honfitársaik zsidóként azonosítottak. Az 1918-ig megválasztott 60 zsidó vallású és legalább 44 zsidó származású országgyűlési képviselő arról is tanúskodik, hogy voltak, akik a zsidók számára még e leginkább nehezített pályán is sikeresnek mutatkoztak. Emancipációjukat követően a zsidókról folytatott közbeszéd egyfelől a magyarosodásuk (akkulturációjuk, asszimilációjuk) megvitatásáról és értékeléséről szólt, másfelől a látványos – magasztalt, méltatott, kifigurázott vagy a „magyarok” vélt anyagi züllésével párhuzamba és oksági viszonyba állított – felemelkedésükről.

A Korall 87. számába olyan tanulmányokat várunk, amelyek központi kérdése a zsidók gazdasági és társadalmi felemelkedésének korabeli értékelése, magyarázata, percepciója, hírlapírói, tudományos igényű vagy szépirodalmi bemutatása. E központi kérdés mentén az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan várunk eredeti, máshol még meg nem jelent tanulmányokat:

 • A zsidók gazdasági felemelkedésére vonatkozó átfogó igényű magyarázatok

 • A zsidók és a kapitalizmus viszonyának a kérdése

 • A „meggazdagodott zsidó” percepciói

 • Gazdasági, politikai, tudományos, művészeti karrierek megjelenítése

 • A több hullámban érkező zsidó betelepülők közötti társadalmi, kulturális különbségek megjelenítése

 • Zsidók nemesítése, bárói rangra emelése, főrendiházi taggá kinevezése

 • Zsidók politikai szerepvállalása (országgyűlés, gazdasági bizottságok)

 • A Lipótváros mint a (fővárosi) nagypolgárság metaforája

 • A vidéki zsidóság helyi emancipációs folyamata

 • Nézetek és magyarázatok a zsidók társadalmi felemelkedésének akadályairól és korlátairól

 • Az asszimiláció szerepe a társadalmi felemelkedésben

 • A „térfoglalás” (antiszemita) koncepciója

 • A zsidó művészek (költők, írók, festők, szobrászok) megjelenésének értékelése

 • Zsidó újságírók percepciója

 • Az I. világháború „hadimilliomosai”

Előnyben részesítjük azokat az írásokat, amelyek nem pillanatképek, statikus állapotok, hanem folyamatok vizsgálatára helyezik a hangsúlyt. A szerkesztőség ezenfelül vár a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat is, vagy a témakör társadalomtörténeti, kultúrtörténeti, történeti szociológiai, eszmetörténeti új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat. A szám felelős szerkesztői: Klement Judit és Majorossy Judit Korall-szerkesztők és Konrád Miklós külső szerkesztő.

Várjuk a tervezett tanulmányról készült rövid, legfeljebb 3000 leütés terjedelmű absztraktokat legkésőbb 2021. március 15-ig. Az absztrakthoz kérünk mellékelni egy rövid cv-t (alapinformációkat a leendő szerzőről). A szerkesztőség március végéig dönt a felkérésekről. Az elfogadott rezümékből írt tanulmányok leadási határideje 2021. szeptember 1. lesz, a szám várható megjelenési ideje 2022 eleje. Az absztraktokat a következő e-mail címekre kérjük eljuttatni: judit.majorossy@gmail.com, eperfa@hotmail.com.

Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek.

További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu


34 views0 comments

Comentários


bottom of page