top of page

Hajnal István kiadott szövegeinek bibliográfiája

 

Balogh Zsuzsánna, Halmos Károly, Koltai Gábor, Maróthy Szilvia,

Pénzes Dávid, Somorjai Szabolcs, Tamás Máté

doi.org/10.51687/HI.bib.2020

Heading 1

A bibliográfiáról


A könyvészeti listák készítését a tudományos közvélemény nem tartja eredeti teljesítménynek – írta Halmos Károly, jelen szerzők egyike könyvészeti jegyzékünk első kiadásának bevezetéseként, majd hozzátette: teljes joggal. [1] Nos, ezt a lakonikus megjegyzést e szerző ezennel visszavonja. És nem csak azért, mert, mint 2008-ban írta, ezt a munkát is csak el kell végeznie valakinek, hanem azért, mert Hajnal István (1892–1956) publikált szövegeinek revideált bibliográfiája nagy és eredeti munka volt. De erről majd később… 


A magyarországi társadalomtörténészek tartoznak Hajnal Istvánnak annyival, hogy megpróbálják összeállítani kiadott szövegeinek – minél teljesebb – jegyzékét. Ha a jegyzék első kiadása esetében a szerző azt írta, mi sem alkalmasabb egy első kísérlet közzétételére, mint egy Tóth Zoltán tiszteletére készült kiadvány, akkor most joggal írható: a bibliográfia felújítására aligha van alkalmasabb tér, mint a Hajnal István Kör új honlapja.


A lista összeállítása annak idején a Hajnal István halálának ötvenedik évfordulóján rendezett emlékülésre készülve kezdődött, [2egyszerűen azért, mert hamar kiderült, hogy az addig megjelent – rejtett [3]  vagy kifejezett [4– könyvészetek messze nem teljesek. A végeredményre azonban – ti. arra, hogy közzétett szövegeinek nagyobb része nem szerepelt ezekben – a 2008-ban megjelent bibliográfia összeállítója sem számított. Az eredmény – vagyis, hogy a valaha megjelent tételek jó része nem volt feltárva – azért meglepő, mert a Hajnal István írásaiból készült összeállítások eközben már számos olyan szöveget is közöltek, amelyek a szerző kézirathagyatékából kerültek elő. [5]     Ez az eljárás bizonyos értelemben kifordult látásmódra vezetett. Ha ugyanis igaza van – és miért ne volna – Glatz Ferencnek abban, hogy „Hajnal István dolgozatait többször átfogalmazó történetíró volt, aki nem eléggé kimunkáltnak érzett dolgozatait nem adta ki a kezéből”, [6akkor – a kéz- és gépiratkiadások elszaporodásával – az életmű nem azokon a szövegeken keresztül ismerhető meg, amelyeket Hajnal István megjelenésre alkalmasnak talált. 


A bibliográfia összeállításakor törekedtünk a teljességre – tudván annak lehetetlenségét. A következő könyvészet tehát magában foglalja egyrészt Hajnal István életében megjelent szövegeit, tartalmazza másrészt – a történetírás diskurzus jellegét elfogadva – az ezekre a publikációkra vonatkozó recenziókat (legyen az ismertetés vagy kritika), amelyek alapján megjeleníthető (lenne) az a tudásszociológiai hálózat, amelyiknek Hajnal István a részese volt. A könyvészetbe – hogy az esetleges érdeklődőknek legalább ne kelljen több kiadványt forgatniuk – beépítettük a Glatz Ferenc, illetve Lakatos László által összeállított kötetekben (esetenként elrejtve) kiadott szövegeket is. A revideált bibliográfiában az Újraközlés rovat ezért nem feltétlenül azonos szövegvariánst jelent, hanem adott esetben egy már közzétett szöveg címével megegyező, de más szövegvariánst (vagy annak részletét). A bibliográfiát (újra)összeállítók által adott címvariációk – hogy meg lehessen különböztetni a Glatz Ferenc által elnevezettektől, amelyek szögletes zárójelben ([ ]) láthatók – relációs jelek (< >) között olvashatók, jelezve, hogy ez (is) egy utólagos konstrukció. A különböző szövegvariánsok összehasonlítása vagy éppen elemzése azonban már nem egy (és nem kettő) bibliográfia feladata. Ezért nem tartalmazza a könyvészet Hajnal István recepciójának azt a részét sem, amelyik a szerző (újra)felfedezésének nevezhető, tehát tulajdonképpen az Irinyi Károly 1962-es tanulmányával kezdődő, [7rá és szövegeire vonatkozó irodalmat. Az érdeklődők e tekintetben kiindulásként a bibliográfia első kiadása szerzőjének, Halmos Károlynak egyik tanulmányához fordulhatnak. [8]   


Még mielőtt a könyvészet tételei következnének, térjünk vissza a függőben maradt kérdésre: miért eredeti teljesítmény a bibliográfia második kiadása? Főként, ha azt vesszük, hogy a tételek száma mennyivel nőtt, és ez a növekmény miként aránylik a szerzők számának növekedéséhez. A gyűjtőmunka maga nem indokolná a résztvevők szaporítását. Másról van szó – innovációról, bármennyire lejáratottá vált is ez a fogalom manapság. Ez a bibliográfia már eleve nem kinyomtatásra készült. Éppen ez az egyik előnye, ugyanis a könyvészet mindenféle nyomdaköltség nélkül (szemben másfajta költségekkel, mint a szaktudás és a ráfordított idő) bővíthető és korrigálható, vagy akár más paraméterek szerint lekérdezhető. Jó-jó, mondhatná valaki, ez is csak egy adatbázis – végső soron ki lehet nyomtatni őket. A célkitűzés az volt, hogy az egyik elterjedt bibliográfiagyűjtő és hivatkozáskezelő alkalmazásban készítsünk egy adatbázist. Ez pedig alkalmas legyen arra, hogy a magyarországi társadalomtörténészek legsajátabb folyóiratának, a Korallnak (tudnivaló, hogy a folyóirat neve is egy Hajnal István szövegre utaló intertextus), a Hajnal István Kör kiadásában megjelent Rendi társadalom – polgári társadalom című sorozat köteteinek, vagy éppen a Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyvnek (és talán másoknak is) a jegyzetelési szabályai szerint is megjeleníthető, ugyanakkor bárki számára újrafelhasználható legyen.


A bibliográfia a Zotero nevű nyílt forráskódú, ingyenes szoftver segítségével készült. Az alábbiakban a Zotero-adatbázisból generált, webes sajtó alá rendezett bibliográfia található. A Zotero-adatbázis elérhető a Zotero Groups online bibliográfia-megosztó felületén, az adatállomány továbbá letölthető az alábbi linkekre kattintva RIS és BibTeX formátumban. A bibliográfia a Creative Commons CC-BY-SA 4.0 nemzetközi licenc feltételeinek megfelelően felhasználható. Az adatbázisból generált megjelenítéshez a gazdaság- és társadalomtörténetben talán leginkább terjedőben lévő Korall-szabványnak megfelelő CSL-t (Citation Style Language) használtuk, amely a jelen bibliográfia készítési munkálatai során nyerte el végleges formáját. Ez egyebek mellett azt is jelentette, hogy a Korall-szabvány sok, eddig rejtett eleme e folyamat során vált kifejezetté. A Korall CSL fájlja szintén szabadon hozzáférhető (http://szabilinux.hu/~pdavid/zotero/), bárki számára felhasználható. A bibliográfia létrehozói örömmel veszik a felhasználói visszajelzéseket – a formai, tartalmi és technikai részekre vonatkozóan egyaránt.

RIS fileformátum

BibTeX fileformátum

[1] Halmos Károly 2008: Hajnal István műveinek könyvészete. In:  Czoch Gábor – Horváth Gergely Krisztián – Pozsgai Péter (szerk.):  Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. KORALL Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 187–203.

[2] S. n. 2006: Koszorúzás és emlékülés Hajnal István tiszteletére. In: Múlt-kor (6.) 1. https://mult-kor.hu/cikk.php?id=14010&fbrkMR=desktop – utolsó letöltés: 2020. augusztus 25.

[3] Glatz Ferenc (szerk.) 1993: Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest.

[4] Lakatos László (szerk.) 1996: Hajnal István. (Magyar Panteon 9.) Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 303–306.

[5] Hajnal István hagyatékát a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattára őrzi. Ehhez lásd Paksa Rudolf (s. d.): Történész hagyatékok (munkaanyag). S. l., [22.] https://www.academia.edu/4879782/T%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz_hagyat%C3%A9kok – utolsó letöltés: 2020. augusztus 25.

[6] Glatz (szerk.) 1993: XLI.

[7] Irinyi Károly 1962: Hajnal István szociológiai történetszemléletéről. In: Rácz István – Tokody Gyula – Varga Zoltán (szerk.): A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének Évkönyve. 1. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, 167–183. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TortenetiTanulmanyok__01_1962/?pg=166 – utolsó letöltés: 2020. november 9.

[8] Halmos Károly 2003: A lövészárok szelleme. Hajnal István arcképéhez. Beszélő (8.) 1–2. 82–92.  http://beszelo.c3.hu/03/0102/15halmos.htm – utolsó letöltés: 2020. augusztus 25. Helyesbítés ugyanott: Beszélő (8.) 3. Első borítólap versója.

 

Hogyan hivatkozzuk:

Balogh Zsuzsánna – Halmos Károly – Koltai Gábor – Maróthy Szilvia – Pénzes Dávid – Somorjai Szabolcs – Tamás Máté 2020: Hajnal István kiadott szövegeinek bibliográfiája. Hajnal István Kör, Budapest. doi.org/10.51687/HI.bib.2020

Kapcsolat

Balogh Zsuzsánna 

Halmos Károly 

Koltai Gábor 

Maróthy Szilvia 

Pénzes Dávid 

Somorjai Szabolcs

Tamás Máté 

Bibliográfia 

*

Hajnal István 1914a: IV. Béla kanczelláriájáról. Turul (32.) 1. 1–19. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Turul_1914/?pg=4 – utolsó letöltés: 2020. július 21.
             

Újraközlés:

 

Hajnal István 1914b: IV. Béla királyi kanczelláriájáról. Különlenyomat kiadás. Franklin Nyomda,                      Budapest.
 

Hajnal, Stefan 1916: Die Kanzlei König Bélas IV. Ungarische Rundschau für Historische und Soziale                      Wissenschaften (5.) 1. 26–62.

Hajnal István 1918a: Czebe Gyula: A veszprémvölgyi oklevél görög szövege. / Hóman Bálint: Szent István görög  oklevele. / Darkó Jenő: A veszprémi apáczamonostor alapító levelének 1109-i másolatáról. Turul (36.) 1. 45–46. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Turul_1918_21/?pg=48 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Hajnal István 1918b: Janzsó Tihamér: Szent László király oklevelei. Turul (36.) 1. 46. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Turul_1918_21/?pg=49 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Hajnal István 1918c: Szentpétery Imre: A borsmonostori apátság Árpádkori oklevelei. Turul (36.) 1. 44–45.        https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Turul_1918_21/?pg=47 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Hajnal István 1918d: Szentpétery Imre: Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Turul (36.) 1. 45. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Turul_1918_21/?pg=48 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Hajnal István 1920a: Franz Martin: Das Urkundenwesen der Erzbischöfe von Salzburg von 1106–1246. Századok (54.) 7–10. 507–509. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1919-1920/?pg=540 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1920b: Ivo Luntz: I. Die allgemeine Entwicklung der Wiener Privaturkunde bis zum Jahre 1360. II.  Beiträge zur Geschichte der Wiener Ratsurkunde. Századok (54.) 7–10. 509–510.                                            https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1919-1920/?pg=542 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1920c: Otto H. Stowasser: Das Archiv der Herzoge von Österreich. Eine Studie zur                      Überlieferungsgeschichte der Habsbürgischen Urkunden. Századok (54.) 4–6. 406.                                                  https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1919-1920/?pg=433 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1920d: Otto H. Stowasser: Die Steuerfreiheit der Wiener Burgkapelle. Eine Urkundenfälschung des 14. Jhs. Századok (54.) 7–10. 510. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1919-1920/?pg=543 –  utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1921: Írástörténet az írásbeliség felújulása korából. Budavári Tudományos Társaság, Budapest.

 

Ismertetés:

Szentpétery Imre 1921: Hajnal István: Írástörténet az írásbeliség felújulása korából. Századok (55.) 6–10. 262–      265. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1921-1922/?pg=277 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Holub József 1922: Hajnal István: Írástörténet az írásbeliség felújulása korából. Magyar Könyvszemle (29.) 1–4.  202–207. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarKonyvszemle_1922/?pg=205 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Lukcsics József 1922: Hajnal István: Irástörténet az irásbeliség felújulása korából. Katholikus Szemle (36.) 5. 307–308. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/KatolikusSzemle_1922/?pg=340 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Patek Ferencz 1922: A középkori írástörténet egy új elméletéről. Történelmi Szemle (11.) 1–4. 144–151.

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TortenelmiSzemle_1922/?pg=145 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Tóth László 1922: Hajnal István: Írástörténet az írásbeliség felujulása korából. Magyar Kultúra (9.) 4. 248–249.  https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarKultura_1922/?pg=261 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Császár Mihály 1923: Hajnal István: Írástörténet az írásbeliség felújulása korából. Magyar paedagogia (32.) 7–    10. 53–55. http://misc.bibl.u-szeged.hu/17919/1/mp_1923.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Hekler Antal 1923: Az árpádkori francia hatásokhoz. Napkelet (1.) 3. 287–288.                                                      https://epa.oszk.hu/02000/02076/00003/pdf/Napkelet_1923_03_287-288.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Gárdonyi Albert 1925: Hajnal István: Írástörténet az írásbeliség felújulása korából. Turul (39.) 1. 34–35.                      https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Turul_1925/?pg=37 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Újraközlés:

Hajnal István 1988b: Írástudók – hivatalnokok. História (10.) 1. 8–10.                                                                  https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Historia_1988/?pg=7 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

Hajnal István 1922: Grexa Gyula: A Csaba-monda és a székely hunhagyomány. Századok (56.) 1–5. 400.               https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1921-1922/?pg=421 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

Hajnal István 1923a: Az Árpád királyok udvari papjai. Napkelet (1.) 5. 495–496.                                                      https://epa.oszk.hu/02000/02076/00005/pdf/Napkelet_1923_05_495-496.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.    

 

Hajnal István 1923b: Kivonatok Hunyadi János kormányzói okleveleiből. Levéltári Közlemények (1.) 1–2. 98–125. https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_01/?pg=99 – utolsó letöltés: 2020. március   24.

Hajnal István 1923c: O. Oppermann: Rheinische Urkundenstudien. I. Teil. Die kölnisch-niederrheinischen            Urkunden. Századok (57.) 1–6. 190–191. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1923-1924/?pg=199 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1924: Ki nem adott könyvek a 49-es emigráció első idejéből. Magyar Bibliofil Szemle (1.) 3–4. 169–  174. https://epa.oszk.hu/02600/02688/00003/pdf/EPA02688_magyar_bibliofil_szemle_1924_03-04_169-174.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

Hajnal István 1925a: A lengyel légió utolsó napjai Magyarországon (1849). Hadtörténelmi Közlemények (26.) 1.  91–99. https://epa.oszk.hu/00000/00018/00184/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1925_091-099.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Hajnal István 1925b: Áldásy Antal: Címertan. Századok (59.) 4–6. 195–196.                                                                https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1925-1926/?pg=212 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1925c: Kossuth Lajos viddini levele. Napkelet (3.) 1. 11–28.                                                          http://epa.oszk.hu/02000/02076/00149/pdf/Napkelet_1925_01_011-028.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.                

Hajnal István 1925d: Szentpétery Imre: Chronologia. Századok (59.) 4–6. 196. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1925-1926/?pg=213 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1926a: Belgrádi diplomácia és magyar emigránsok a szabadságharc után. Budapesti Szemle (203.) 589. 393–446. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiSzemle_1926_203/?pg=396 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1926b: Egon Cäsar Corti: Leopold I. von Belgien. Sein Weltgebäude Koburger Familienmacht. Századok (60.) 9–10. 873–875. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1925-1926/?pg=932 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1926c: W. Stern: Die differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen. / E. Spranger: Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit. / Th. Litt: Geschichte und Leben. Von den Bildungsaufgaben geschichtlichen und sprachlichen Unterrichts. Századok (60.) 4–6. 642–650. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1925-1926/?pg=693 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István (szerk.) 1927: A Kossuth-emigráció Törökországban. (Magyarország újabbkori történetének forrásai. Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris. Iratok az 1848–49-i emigráció történetéhez.) 1. kötet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_a_kossuth_emig_torok/?pg=0 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Ismertetés:

 

Horváth Jenő 1928: Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Első kötet. Hadtörténelmi Közlemények (29.) 2. 242–244. http://epa.oszk.hu/00000/00018/00191/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1928_235-258.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Szádeczky Kardoss Lajos 1928: Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. I. kötet. Protestáns Szemle (37.) 6. 429–435. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ProtestansSzemle_1928/?pg=462 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Török Pál 1928: Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Napkelet (6.) 10. 773–776. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00261/pdf/EPA02076_napkelet_1928_10_770-786.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Válasz:

Hajnal István 1928i: Megjegyzések egy könyvismertetéshez. Hadtörténelmi Közlemények (29.) 4. 535–536. https://epa.oszk.hu/00000/00018/00191/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1928_497-536.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1927a: Angyal Dávid: Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Századok (61.) 9–10. 425–428. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1927-1928/?pg=448 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1927b: Arndt magyar utazása 1798-ban. I. Magyar Szemle (1.) szeptember–december. 427–432. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarSzemle_01_1927_09-12/?pg=434 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1927c: Bethlen. Napkelet (5.) 12. 1024–1027. http://epa.oszk.hu/02000/02076/00229/pdf/EPA02076_napkelet_1927_12_1024-1027.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1927d: Egy magyar herceg ifjúkora Napoleon idején. Első közlemény. Budapesti Szemle (206.) 597. 264–291. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiSzemle_1927_206/?pg=267 – utolsó letöltés: 2020. március 23.

 

Hajnal István 1927e: Egy magyar herceg ifjúkora Napoleon idején. Második és utolsó közlemény. Budapesti Szemle (206.) 598. 415–447. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiSzemle_1927_206/?pg=418 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1927f: Egy magyar herceg ifjúkora Napoleon idején. Különlenyomat kiadás. Franklin Nyomda, Budapest.

 

Hajnal István 1927g: Görög Demeter az Esterházyaknál. Irodalomtörténeti Közlemények (37.) 1–2. 115–118. https://epa.oszk.hu/00000/00001/00422/pdf/ITK_EPA00001_1927_01-02_087-127.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1927h: Görög Demeter az Esterházyaknál. Különlenyomat kiadás. Pallas Nyomda, Budapest.

 

Hajnal István 1927i: Gr. Tisza István összes munkái (4. sorozat. 4. kötet). Napkelet (5.) 7. 642–644. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00222/pdf/EPA02076_napkelet_1927_07_642-644.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1927j: Karl Groos: Fürst Metternich. Eine Studie zur Psychologie der Eitelkeit. Századok (61.) 4–6. 190–194. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1927-1928/?pg=205 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1927k: Klebelsberg könyve. Napkelet (5.) 6. 547–548. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00221/pdf/EPA02076_napkelet_1927_06_547-548.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1927l: Metternich és Esterházy. Századok (61.) 1–3. 21–44. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1927-1928/?pg=32 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1927m: Metternich és Esterházy Pál. Különlenyomat kiadás. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Hajnal István 1927n: Osztrák merénylettervek Törökországban a száműzött Kossuth ellen. Napkelet (5.) 8. 695–711. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00223/pdf/EPA02076_napkelet_1927_08_695-711.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1927o: Sándor Lipót főherceg nádorsága. Mályusz Elemér (szerk.): Sándor Lipót főherceg-nádor iratai. 1790–1795. Budapesti Szemle (206.) 597. 305–309. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiSzemle_1927_206/?pg=308 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1928a: A horvát kérdésről. Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában. Budapesti Szemle (209.) 607. 469–474. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiSzemle_1928_209/?pg=472 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1928b: A mult a jelen szolgálatában. Napkelet (6.) 5. 377–381. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00247/pdf/Napkelet_1928_05_377-381.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1928c: Arndt magyar utazása 1798-ban. II. Magyar Szemle (2.) január–április. 92–96. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarSzemle_02_1928_01-04/?pg=95 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1928d: Arndt magyar utazása 1798-ban. III. Magyar Szemle (2.) január–április. 204–208. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarSzemle_02_1928_01-04/?pg=207 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1928e: Asztalos Miklós: Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés. Századok (62.) 9–10. 898–900. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1927-1928/?pg=937 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1928f: Erdélyről. Napkelet (6.) 24. 938–939. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00274/pdf/EPA020706_napkelet_1928_24_938-941.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1928g: Értekezések. Napkelet (6.) 21. 689–690. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00271/pdf/EPA02076_napkelet_1928_21_689-700.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1928h: Horváth János püspök. Badics Ferenc: Horváth János püspök (1769–1835). Budapesti Szemle (211.) 612. 317–318. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiSzemle_1928_211/?pg=320 – utolsó letöltés: 2020. március 23.

 

Hajnal István 1928j: Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában. Napkelet (6.) 12. 933–935. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00260/pdf/EPA02076_napkelet_1928_12_929-941.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1928k: Széchenyiről. Napkelet (6.) 22. 777–778. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00272/pdf/EPA02076_napkelet_1928_22_769-783.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1929a: Az elzálogosított szepesi városok a világtörténelemben. Napkelet (7.) 22. 701–702. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00297/pdf/Napkelet_1929_22_701-706.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1929b: Az ifjú Zrínyi első csatázásairól. Napkelet (7.) 24. 830–842. http://epa.oszk.hu/02000/02076/00299/pdf/Napkelet_1929_24_830-842.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1929c: Az ifjú Zrínyi első csatázásairól. Különlenyomat kiadás. Stephaneum Nyomda, Budapest.

 

Hajnal István 1929d: Esterházy Miklós nádor lemondása. (Székfoglaló értekezés). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. http://realeod.mtak.hu/2777/1/Esterh%C3%A1zy_Mikl%C3%B3s_n%C3%A1dor_lemondat%C3%A1sa.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Ismertetés:

 

Balanyi György 1930b: Hajnal István: Esterházy Miklós nádor lemondása. Katholikus Szemle (44.) 3. 277–278. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/KatolikusSzemle_1930/?pg=294 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Mihályi Ernő 1930b: Hajnal István: Esterházy Miklós nádor lemondása. Pannonhalmi Szemle (5.) 1. 88. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Pannonhalmi_szemle_1930/?pg=91 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

S. L. 1930a: Esterházy Miklós nádor lemondása. Magyarság (11.) 107. 10–11. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1930_05/?pg=217 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

S. n. 1930c: Hajnal István: Esterházy Miklós nádor lemondása. Pesti Hírlap 1930. február 13. 8. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1930_02/?pg=293 – utolsó letöltés: 2020. július 30.

 

Török Pál 1930b: Hajnal István: Esterházy Miklós nádor lemondása. Napkelet (8.) 9. 895–897. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00191/pdf/Napkelet_1930_09_895-897.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Zsinka Ferenc 1930: Hajnal István: Esterházy Miklós nádor lemondása. Protestáns Szemle (39.) 4. 257–260. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ProtestansSzemle_1930/?pg=282 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal, István 1929e: Le journal du Prince Paul Esterházy sur son séjour en France en 1814. Revue des Études Hongroises (7.) 1–3. 32–63. http://acta.bibl.u-szeged.hu/39450/1/etudes_hongroises_007.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1929f: Sipos Lajos: A magyar szabadságharc visszhangja a francia irodalomban. 1848–51. Századok (63.) 9–10. 433–434. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1929-1930/?pg=468 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1929g: Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. Napkelet (7.) 4. 299–301. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00236/pdf/Napkelet_1929_04_299-301.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István (szerk.) 1930: Az 1642.-évi meghiúsúlt országgyűlés időszaka. (1640 december – 1643 március). (Esterházy Miklós nádor iratai. Kormányzattörténeti iratok 1.) Esterházy Pál herceg, Budapest. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_Az_1642_evi_meghiusult_orszaggyules_idoszaka/?pg=0 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Ismertetés:

 

Balanyi György 1930a: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi meghiusult országgyűlés időszaka. (1640 december–1643 március.) Szerkesztette Hajnal István. Katholikus Szemle (44.) 8. 713–716. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/KatolikusSzemle_1930/?pg=786 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Eckhardt Sándor 1930: Egy új történeti kiadványsorozat. Napkelet (8.) 3. 489–490. http://epa.oszk.hu/02000/02076/00089/pdf/Napkelet_1930_05_489-494.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Fekete Nagy Antal 1930: Hajnal István: Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka. Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Levéltári Közlemények (8.) 1–2. 136–139. https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_08/?pg=137 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Kerekes Emil 1930: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka. Szerk.: Hajnal István. Irodalomtörténeti Közlemények (40.) 2. 237. https://epa.oszk.hu/00000/00001/00136/pdf/ITK_00136_1930_02_237.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Mihályi Ernő 1930a: Hajnal István: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi meghiusult országgyűlés időszaka. Pannonhalmi Szemle (5.) 4. 385. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Pannonhalmi_szemle_1930/?pg=414 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

N. V. 1930: Esterházy Miklós nádor iratai: I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka. Szerk. Hajnal István. Magyar Könyvszemle (37.) 1–2. 185–186. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarKonyvszemle_1930/?pg=196 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

S. n. 1930b: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka. (1640 december–1643 március.) Szerkesztette Hajnal István. Magyar Nyelv (26.) 5–6. 226. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarNyelv_1930/?pg=231 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Tóth László 1930: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka. Szerkesztette: Hajnal István. Turul (44.) 3–4. 102. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Turul_1930/?pg=103 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Török Pál 1930a: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi meghiusult országgyűlés időszaka. Szerkesztette Hajnal István. Napkelet (8.) 11. 1070. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00194/pdf/Napkelet_1930_11_1070.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Bruckner Győző 1931: Az 1642. évi meghiusult országgyűlés időszaka. Szerkesztette Hajnal István. Protestáns Szemle (40.) 2. 158–159. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ProtestansSzemle_1931/?pg=179 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Iványi Béla 1931: Hajnal István: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormányzattörténeti iratok. Az 1642. évi meghiusult országgyűlés időszaka (1640. december–1643. május). Hadtörténelmi Közlemények (32.) 1–2. 139–141. https://epa.oszk.hu/00000/00018/00194/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1931_132-150.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Baráth Tibor 1934: Hajnal István: Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka. / Fekete, Ludwig: Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nicolaus Esterházy. Századok (68.) 1–3. 86–89.

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1934/?pg=95 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Buckland, Charles Stephen Buckland 1934: Esterházy Miklós Nádor Iratai. I. Kormányzattörténeti Iratok. Az 1642. évi Meghiúsult Országgyülés Időszaka. Edited by István Hajnal. / Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy 1606–45. Edited by Ludwig Fekete. The English Historical Review (49.) 193. 132–134. https://www.jstor.org/stable/553445?seq=1 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal, István 1930a: Batthyány, Kazmer, conte. In: Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. 6. kötet. Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 395. http://www.treccani.it/enciclopedia/batthyany-kazmer-conte_%28Enciclopedia-Italiana%29/ – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal, István 1930b: Bethlen, István (Stefano), conte. In: Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. 6. kötet. Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 825. http://www.treccani.it/enciclopedia/bethlen-istvan-conte_%28Enciclopedia-Italiana%29/ – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1930c: Domanovszky Sándor (szerk.): József nádor iratai. II. kötet. Levéltári Közlemények (8.) 3–4. 293–297. https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_08/?pg=302 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1931a: Gr. Klebelsberg Kuno: Világválságban. Napkelet (9.) 4. 340–342. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00209/pdf/EPA02076_napkelet_1931_04_340-342.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1931b: Hóman Bálint (szerk.): A magyar történetírás új útjai. Napkelet (9.) 6. 545–547. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Napkelet_1931_1/?pg=574 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1931c: Szentpétery Imre: Magyar Oklevéltan. Századok (65.) 1–3. 69–72. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1931/?pg=78 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Újraközlés:

 

Hajnal, Stefan 1931e: I. Szentpéterys Ungarische Urkundenlehre. Ungarische Jahrbücher (11.) 432–434. http://real-j.mtak.hu/7003/1/MTA_UngarischeJahrbucher_11.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1931d: Szilágyi Lóránd: A magyar királyi kancellária szerepe az államkormányzatban. 1458–1526. Századok (65.) 7–8. 286–289. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1931/?pg=303 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1932a: Bauer, Wilhelm: Die öffentliche Meinung in der Weltgeschichte. Századok (66.) 1–3. 110–112. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1932/?pg=123 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1932b: Joël, Karl: Geschichtsphilosophische Problematik seit der Jahrundertwende. Századok (66.) 9–10. 479. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1932/?pg=508 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1932c: Johannes Vincke: Der Klerus des Bistums Osnabrück im späten Mittelalter. Századok (66.) 4–6. 238–241. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1932/?pg=257 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1933a: A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve. Károlyi Árpád közreműködésével szerkeszti Angyal Dávid igazgató. Századok (67.) 1–3. 95. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1933/?pg=96 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1933b: Írásbeliség, intellektuális réteg és európai fejlődés. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére. 1933 október 7. Sárkány Nyomda, Budapest, 183–214.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1933c: Írásbeliség, intellektuális réteg és európai fejlődés. Különlenyomat kiadás. Sárkány Nyomda, Budapest.

 

Hajnal István 1982: Írásbeliség, intellektuális réteg és európai fejlődés. Medvetánc (2.) 2–3. 321–352. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Medvetanc_1982_2-3/?pg=322 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1993x: Írásbeliség, intellektuális réteg és európai fejlődés (1933). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 39–64.

 

Hajnal István 2001e: Írásbeliség, intellektuális réteg és európai fejlődés. In: Lakatos László (szerk.): Hajnal István. (Magyar panteon 9.) Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 67–87.

Hajnal István 1933d: Kornis Gyula: Az államférfi. A politikai lélek vizsgálata. Napkelet (11.) 7. 529–530. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00253/pdf/EPA02076_Napkelet_1933_07_529-539.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

Hajnal István 1933e: Racionális fejlődés és írásbeliség. In: Angyal Dávid (szerk.): A Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve. 3. kötet. Kertész József Könyvnyomda, Budapest, 1–6. https://epa.oszk.hu/02600/02604/00001/pdf/EPA02604_klebelsberg_evkonyv_1933_001-006.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Újraközlés:

Hajnal István 1993ac: Racionális fejlődés és írásbeliség (1932). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 31–36.

 

Hajnal István 1933f: Zibermayr, Ignaz: Das Oberösterreichische Landesarchiv in Linz. Ein Bild der Entwicklung des heimatlichen Schriftwesens und der Landesgeschichte. Turul (47.) 3–4. 84. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Turul_1933/?pg=91 – utolsó letöltés: 2020. július 24.

 

Hajnal, Etienne 1934a: Le rôle social de l’écriture et l’évolution européenne. Revue de l’Institut de Sociologie (14.) 1. 23–53.

 

Hajnal, Etienne 1934b: Le rôle social de l’écriture et l’évolution européenne. Revue de l’Institut de Sociologie (14.) 2. 253–282.

 

Újraközlés:

 

Hajnal, Etienne 1934c: Le rôle social de l’écriture et l’évolution européenne. Különlenyomat kiadás. Université Libre de Bruxelles, Bruxelles.

Hajnal István 1934d: Bethlen István angliai előadásai. Napkelet (12.) 3. 163–164. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00135/pdf/Napkelet_1934_03_163-164.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1934e: Gross, Lothar: Die Geschichte der deutschen Reichshofkanzlei von 1559 bis 1806. Századok (68.) 9–10. 457–461. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1934/?pg=478 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1934f: Tettamanti Béla és Márer Erzsébet: A Magyar Paedagógia negyven évfolyamának (1892–1931) tartalom- és névmutatója. Századok (68.) 1–3. 105. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1934/?pg=114 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1934g: Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak. 2. kiadás. Századok (68.) 1–3. 73–75. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1934/?pg=82 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1935a: Az ősmagyar rovásírás – új tudo­mányos megvilágításban. Napkelet (13.) 12. 814–816. http://epa.oszk.hu/02000/02076/00286/pdf/Napkelet_1935_12_814-816.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1935b: Fináczy Ernő † 1860–1935. Századok (69.) 4–6. 265–266. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1935/?pg=302 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1935c: Istványi Géza: A magyarnyelvű írásbeliség kialakulása. Századok (69.) 4–6. 246–247. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1935/?pg=283 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Domanovszky Sándor – Hajnal István 1936: Olvasóinkhoz. Századok (70.) 1–3. 124. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1936/?pg=139 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1936: Az újkor története. (Egyetemes történet 3.) Magyar Szemle Társaság, Budapest.

 

Ismertetés:

 

Ferdinandy Mihály – Istványi Géza 1937: Az Egyetemes Történet új kötetei. I. Középkor. II. Az újkor. Magyar Szemle (29.) 1–4. 333–343. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarSzemle_29_1937_01-04/?pg=334&layout=s – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Újraközlés:

Hajnal István 1942d: Az újkor története. (Egyetemes történet 3.) 2. kiadás. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

 

Újraközlés ismertetése:

 

Dékány István 1944: Hajnal István: Az újkor története. Második kiadás. Századok (78.) 7–10. 510–511. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1944/?pg=537 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1988a: Az újkor története. (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata.) Reprint kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

Hajnal István 1991a: Az újkor története. (Egyetemes történet 3.) Reprint kiadás. PÁN Könyvkiadó, Budapest.

 

Hajnal István 1993n: Az újkor története (Részletek). A rendi társadalom: A parasztság. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 69–83.

 

Hajnal István 1993o: Az újkor története (Részletek). Anglia: Az imperializmus és az indusztriális forradalom. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 120–135.

 

Hajnal István 1993p: Az újkor története (Részletek). Hollandia hatalmának tetőpontján. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 84–91.

 

Hajnal István 1993q: Az újkor története (Részletek). XIV. Lajos Franciaországa. In: Glatz Ferenc (szerk.):

Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 92–119.

Hajnal István 1998: Írásbeliség és fejlődés. Replika (9.) 30. 191–210. http://www.replika.hu/system/files/archivum/replika_30-16_hajnal.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 2001d: Az újkor története (Részletek). In: Lakatos László (szerk.): Hajnal István. (Magyar panteon 9.) Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 89–144.

 

Hajnal István 2003b: Az újkor története. (Egyetemes történet 3.) Digitális kiadás. Arcanum Adatbázis Kft., [Budapest]. http://mek.niif.hu/07100/07139/html/0001/0004-d6.html – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1937a: A technika fejlődése. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. 1937 május 27. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 227–250.

Újraközlés: 

Hajnal István 1945: A technika fejlődése. In: Andics Erzsébet – Ádám Jenő (szerk.): Demokrácia és köznevelés. (Nevelők könyvtára 1.) Országos Köznvelési Tanács, Budapest, 385–396. 

 

Hajnal István 1993g: A technika fejlődése (1937). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 141–155.

 

Hajnal István 2001b: A technika fejlődése. In: Lakatos László (szerk.): Hajnal István. (Magyar panteon 9.) Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 145–157.

 

Hajnal István 1937b: Szentpétery Imre: A bölcsészettudományi kar története. Századok (71.) 7–8. 329–332. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1937/?pg=352 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1937c: V. Moór Gyula: A jogrendszer tagozódásának problémája. Századok (71.) 9–10. 501–502. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1937/?pg=528 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Eckhardt Ferenc – Hajnal István – Madzsar Imre – Mályusz Elemér 1938: Jelentés a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat Berzeviczy Albert-alapítványa jutalomdíjának odaítéléséről. Akadémiai Értesítő (48.) 466. 51–57. http://real-j.mtak.hu/4/1/AkademiaiErtesito_1938.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1938a: A Szentpétery-Emlékkönyvről és a „történeti segédtudományok” rendeltetéséről. Turul (52.) 3–4. 49–59. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Turul_1938/?pg=56 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1938b: Küzdelmek, emlékezések. Tormay Cecile, a magyar közélet építője. Napkelet (16.) 5. 292–294. https://epa.oszk.hu/02000/02076/00335/pdf/EPA02076_napkelet_1938_05_292-294.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

Hajnal István 1939a: Az új „Magyar művelődéstörténet”. Századok (73.) 7–8. 339–347. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1939/?pg=360 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal, István 1939b: Die sozialen Grundlagen der Entwicklung der Technik im Mittelalter und der Neuzeit. In: VIIIe Congrès International des Sciences Historiques, Zurich, 1938. Communications présentées. 2. kötet. Presses Universitaires de France, Paris, 428–430.

 

Újraközlés:

 

Hajnal, István 1976: Die sozialen Grundlagen der Entwicklung der Technik im Mittelalter und der Neuzeit. In: VIIIe Congrès International des Sciences Historiques, Zurich, 1938. Communications présentées. Reprint kiadás. Kraus Reprint, Nedeln, 428–430.

 

Hajnal István 1939c: Történelem és szociológia. I. közlemény. Századok (73.) 1–3. 1–32. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1939/?pg=14 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1939d: Történelem és szociológia. II. közlemény. Századok (73.) 4–6. 137–166. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1939/?pg=154 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1939e: Történelem és szociológia. Különlenyomat kiadás. Egyetemi Nyomda, Budapest.

 

Hajnal István 1983d: Történelem és szociológia. In: Novotnik Imre (szerk.): „Méltó ez vajjon az emberi élethez?” Válogatás Hajnal István történelmi és szociológiai munkásságából. (Szakkollégiumi Füzetek 16.) MKKE Rajk László Szakkollégium, Budapest, 4–34.

 

Hajnal István 1993c: <Történelem és szociológia (1938)>. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 160.

 

Hajnal István 1993ad: Történelem és szociológia (1939). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 161–204.

 

Hajnal István 2001f: Történelem és szociológia. In: Lakatos László (szerk.): Hajnal István. (Magyar panteon 9.) Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 159–183.

 

Hajnal István 1940a: A „racionális” a fejlődéstörténetben. Századok (74.) 9–10. 462–464. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1940/?pg=487 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1983a: A „racionális” a fejlődéstörténetben. In: Novotnik Imre (szerk.): „Méltó ez vajjon az emberi élethez?” Válogatás Hajnal István történelmi és szociológiai munkásságából. (Szakkollégiumi Füzetek 16.) MKKE Rajk László Szakkollégium, Budapest, 3–4.

 

Hajnal István 1940b: Az új «Magyar művelődéstörténet». (Fajiság vagy kultúrképződés?). Napkelet (18.) 4. 193–197. http://epa.oszk.hu/02000/02076/00320/pdf/EPA02076_napkelet_1940_04_193-197.pdf – utolsó letöltés: 2020. március 24.

Hajnal István 1940c: Marczali Henrik † 1856–1940. Századok (74.) 7–8. 359–360. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1940/?pg=380 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Buzágh Aladár – Hajnal István – Marek József – Mauritz Béla – Szinnyei Ferenc 1941: Jelentés az 1941. évi báró Kornfeld Zsigmond-jutalom odaítéléséről. Akadémiai Értesítő (51.) 472. 95–98. http://real-j.mtak.hu/7/1/AkademiaiErtesito_1941.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Domanovszky Sándor – Eckhart Ferenc – Hajnal István – Kováts Ferenc 1941: Jelentés a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat Berzeviczy Albert-alapítványa jutalomdíjának odaítéléséről. Akadémiai Értesítő (51.) 472. 70–75. http://real-j.mtak.hu/7/1/AkademiaiErtesito_1941.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Hajnal István 1941a: Az európai város kialakulása. Városi Szemle (27.) 6. 801–841. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/VarosiSzemle_1941/?pg=840 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1992a: Az európai város kialakulása I. Comitatus (2.) 7. 53–59.

 

Hajnal István 1992b: Az európai város kialakulása II. Comitatus (2.) 8–9. 130–137.

 

Hajnal István 1992c: Az európai város kialakulása III. Comitatus (2.) 10. 61–65.

 

Hajnal István 1992d: Az európai város kialakulása IV. Comitatus (2.) 11. 53–56.

 

Hajnal István 1992e: Az európai város kialakulása V. Comitatus (2.) 12. 47–50.

 

Hajnal István 1993k: Az európai város kialakulása (1941). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 208–241.

 

Hajnal István 1941b: Ember Győző: A M. kir. Helytartótanács ügyintézésének története. 1724–1848. Századok (75.) 4–6. 213–215. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1941/?pg=230 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1941c: Herzog József-emlékkönyv. Századok (75.) 9–10. 422–426. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1941/?pg=449 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1941d: Magyar művelődéstörténet. A Magyar Történelmi Társulat megbízásából szerk. Domanovszky Sándor, Balanyi György, Mályusz Elemér, Szentpétery Imre, Varjú Elemér. II. kötet: Magyar renaissance. (Szerk. Mályusz Elemér.) III. kötet: A kereszténység védőbástyája. (Szerk. Lukinich Imre.). Századok (75.) 1–3. 68–78. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1941/?pg=81 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Balanyi György – Domanovszky Sándor – Hajnal István – Lukinich Imre 1942: Jelentés a Kőrössy Flóra jutalomdíjról. Akadémiai Értesítő (52.) 474. 86–95. http://real-j.mtak.hu/8/1/AkademiaiErtesito_1942.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1942a: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. I. közlemény. Századok (76.) 1–3. 1–42. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1942/?pg=10 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1942b: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. II., befejező közlemény. Századok (76.) 4–6. 133–165. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1942/?pg=146 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1942c: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. Különlenyomat kiadás. Egyetemi Nyomda, Budapest.

 

Hajnal, Stephan 1943d: Über die Arbeitsgemeinschaft der Geschichtsschreibung kleiner Nationen. Archivum Europae Centro-Orientalis (9–10.) 1–82. https://epa.oszk.hu/02600/02625/00014/pdf/EPA02625_archivum_europae_1943-44_001-082.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal, Stephan 1944: Über die Arbeitsgemeinschaft der Geschichtsschreibung kleiner Nationen. (Ostmitteleuropäische Bibliothek 47.) Különlenyomat kiadás. Sárkány Nyomda, Budapest.

 

Hajnal István 1983b: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. In: Novotnik Imre (szerk.): „Méltó ez vajjon az emberi élethez?” Válogatás Hajnal István történelmi és szociológiai munkásságából. (Szakkollégiumi Füzetek 16.) MKKE Rajk László Szakkollégium, Budapest, 35–72.

 

Hajnal István 1986: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. In: Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. 1. kötet. Magvető Kiadó, Budapest, 624–645.

 

Hajnal István 1987: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. In: Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. 2. kiadás. 1. kötet. Magvető Kiadó, Budapest, 624–645.

 

Hajnal István 1993f: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről (1942). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 246–298.

 

Hajnal István 2001a: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről <Részletek>. In: Lakatos László (szerk.): Hajnal István. (Magyar panteon 9.) Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 185–225.

 

Hajnal István 1942e: Az osztálytársadalom. In: Miskolczy Gyula (szerk.): Az új Magyarország. (Magyar művelődéstörténet 5.) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 165–200.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1993m: Az osztálytársadalom. In: Miskolczy Gyula (szerk.): Az új Magyarország. (Magyar művelődéstörténet 5.) Hasonmás kiadás. Babits Kiadó, Szekszárd, 165–200.

 

Hajnal, István 1994: From estates to classes. Ford. Bak M. János. History & Society in Central Europe (2.) 1. 163–183.

 

Hajnal István 2003a: Az osztálytársadalom. In: Miskolczy Gyula (szerk.): Az új Magyarország. (Magyar művelődéstörténet 5.) Digitális kiadás. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest. https://mek.oszk.hu/09100/09175/html/78.html – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 2003c: Szemelvények „Az osztálytársadalom”-ból. Beszélő (8.) 1–2. 82–91. http://beszelo.c3.hu/keretes/szemelvenyek-%E2%80%9Eaz-osztalytarsadalom%E2%80%9D-bol – utolsó letöltés: 2020. augusztus 25.

 

Hajnal István 1942f: Baráth Tibor: Az új Magyarország történetírása. Századok (76.) 9–10. 453–459. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1942/?pg=474 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1942g: Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom. Századok (76.) 7–8. 358–361. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1942/?pg=375 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Balanyi György – Domanovszky Sándor – Hajnal István – Jánossy Dénes – Lukinich Imre – Madzsar Imre 1943: Jelentés a pályázatokról. Jelentés az 1943. évi Nagyjutalomról és a Marczibányi-mellékjutalomról. Akadémiai Értesítő (53.) 476. 36–55. http://real-j.mtak.hu/9/1/AkademiaiErtesito_1943.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1943a: Bloch, Marc: La société féodale. I. La formation des liens de dépendance. II. Les classes et le gouvernement des hommes. Társadalomtudomány (23.) 4–5. 508–513. https://library.hungaricana.hu/hu/view/DTT_FOLY_Tarsadalomtudomany_1943/?pg=519 – utolsó letöltés: 2020. július 21-ére. 1937 május 27. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 227–250.

Hajnal István 1943b: Istványi Géza † (1913–1943). Századok (77.) 4–6. 266. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1943/?pg=279 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1943c: Magyar müvelődéstörténet. Szerk. Domanovszky Sándor, Balanyi György, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér, Varjú Elemér. IV. kötet: Barokk és felvilágosodás. Szerk. Wellmann Imre. Századok (75.) 7–10. 501–505. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1943/?pg=518 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal, Stephan 1943e: Vergleichende Schriftproben zur Entwicklung und Verbreitung der Schrift im 12.–13. Jahrhundert. Mit Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. (Schriftlichkeit und intellektuelle Schichtung. Beiträge zur europäischen Entwicklungsgeschichte 1.) Danubia Verlag, Budapest–Leipzig–Milano.

 

Ismertetés:

 

Szilágyi Loránd 1943: Összehasonlító írástörténet. (Egy új vállalkozás programmjához.). Századok (77.) 4–6. 228–244. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1943/?pg=241 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal, Étienne 1946: État et Nation. Jules Szekfű: État et Nation. Revue d’Histoire Comparée (4.) 1. 123–134. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_RevueEtudes_1946/?pg=144 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1947a: Domanovszky Sándor. Századok (81.) 1–10. 355–356. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1947/?pg=368 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal, István 1947b: Le renouvellement du rôle social de l’écriture et le développement de la formation universitaire de France jusqu’en Hongrie aux XIIe et XIIIe siècles. Diószegi Lehel Leíró- és Sokszorosító Irodája, Budapest.

 

Hajnal István 1947c: Új történetszemlélet. In: Kemény Gábor (szerk.): Továbbképzés és demokrácia. A nevelők továbbképzését irányító tanulmányok. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Nevelésügyi Osztály, Budapest, 235–248.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1991b: Új történetszemlélet (1947). 3. Part (3.) 6. http://bocs.hu/3part/hajnal-06.htm – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1993d: <Új történetszemlélet>. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 399–403, 406, 408–410.

 

Hajnal István 1993ae: Új történetszemlélet (1947). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 399–410.

 

Hajnal István 1949: Az első gépek. Válasz (9.) 5–6. 357–371. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Valasz_1949/?pg=370 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1983c: Az első gépek (részlet). In: Novotnik Imre (szerk.): „Méltó ez vajjon az emberi élethez?” Válogatás Hajnal István történelmi és szociológiai munkásságából. (Szakkollégiumi Füzetek 16.) MKKE Rajk László Szakkollégium, Budapest, 1–2.

 

Hajnal István 1993j: Az első gépek (1949). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 457–472.

 

Hajnal István 2001c: Az első gépek. In: Lakatos László (szerk.): Hajnal István. (Magyar panteon 9.) Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 227–240.

Hajnal, Stephen 1952a: Universities and the Development of Writing in the XIIth–XIIIth centuries. Scriptorium (6.) 2. 177–195. https://www.persee.fr/doc/scrip_0036-9772_1952_num_6_2_2429 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Újraközlés:

 

Hajnal, Stephen 1952b: Universities and the Development of Writing in the XIIth–XIIIth centuries. Különlenyomat kiadás. Standard Press, Anvers.

 

Hajnal István 1954a: Faller Jenő: A magyar bányagépesítés úttörői a XVIII. században. Századok (88.) 2–3. 451. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1954/?pg=468 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal, István 1954b: L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. (Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 7.) Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

Ismertetés:

 

Boyce, Gray Cowan 1955: L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. By István Hajnal. The American Historical Review (60.) 4. 944. https://www.jstor.org/stable/1844981 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Gorissen, Pierre 1955: István Hajnal: L’enseignement de l’ecriture aux universités médiévales. Revue d’Histoire Ecclésiastique (50.) 1. 559–562. https://search.proquest.com/docview/1302366006 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

MacRae, Donald Gunn 1955: L’enseignement de l’écriture aux Universités Mediévales. Istvan Hajnal. The British Journal of Sociology (6.) 3. 302–303. https://www.jstor.org/stable/586977 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Meyer, Bruno 1955: István Hajnal: L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung (72.) 1. 396–398. https://www.degruyter.com/view/journals/zrgg/72/1/article-p396.xml – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Mezey László 1955: Hajnal István: L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. Magyar Könyvszemle (71.) 3. 247–250. https://epa.oszk.hu/00000/00021/00221/pdf/MKSZ_EPA00021_1955_71_03_247-252.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Perényi József 1955: István Hajnal: L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. Az írástanítás a középkori egyetemeken. Századok (89.) 1. 128–132. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1955/?pg=133 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Appelt, Heinrich 1956: István Hajnal: L’Enseignement de lécriture aux universités médiévales. Historische Zeitschrift (181.) 1. 211–212. https://www.jstor.org/stable/27611478 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Bonenfant, Paul 1956: Hajnal (István): L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. Revue belge de Philologie et d’Histoire (34.) 1. 171–173. https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1956_num_34_1_1979_t1_0171_0000_3 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Kibre, Pearl 1956: István Hajnal: L’Enseignement de l’écriture aux universités médiévales. Speculum (31.) 3. 514–516. https://www.jstor.org/stable/2853369 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Ker, Neil Ripley 1957: Hajnal, L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. The English Historical Review (72.) 282. 155. https://www.jstor.org/stable/557807 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Lottin, Odon 1957: I. Hajnal: L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. Recherches de théologie ancienne et médiévale (24.) Juillet–Décembre. 390–391. https://www.jstor.org/stable/26186983 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Menn, Walter 1957: L’enseignement de l’éciture aux universite médiévales. Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (4.) 1. 37–39. https://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PID=GDZPPN001616072 – utolsó letöltés: 2020. augusztus 20.

 

Válasz:

 

Hajnal István 1956b: Külföldi kritikák egy magyar írástörténeti munkáról. Századok (90.) 3. 470–473. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1956/?pg=477 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Újraközlés:

 

Hajnal, István 1959: L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. 2. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

Újraközlés ismertetése:

 

Ker, Neil Ripley 1961: Hajnal, L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. The English Historical Review (76.) 301. 700–701. https://www.jstor.org/stable/558219 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Lottin, Odon 1961: I. Hajnal: L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée des manuscrits posthumes de l’auteur avec un album de fac-similés par L. Mezey. Recherches de théologie ancienne et médiévale (28.) Janvier–Juin. 181–182. https://www.jstor.org/stable/26187591 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Metman, Josette 1961: Istvan Hajnal: L’enseignement de l’écriture aux universités médiévales. Deuxième édition revue, corrigée et augmentée des manuscrits posthumes de l’auteur, avec un album de facsimilés par László Mezey. Bibliothèque de l’école des chartes (119.) 262–265. https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1961_num_119_1_461392_t1_0262_0000_001 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

Parkes, Malcolm Beckwith 1961: L’Enseignement de l’Ecriture aux Universités Médiévales par Istvan Hajnal. Deuxième Edition, Revue, Corrigée, et Augmentée des manuscrits posthumes de l’auteur, avec un album de fac-similés, par Laszlo Mezey. Medium Ævum (30.) 1. 61–64. https://www.jstor.org/stable/43626906 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 2008: Írásoktatás a középkori egyetemeken. Ford. Mezei Mónika. (Az információtörténelem klasszikusai.) Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

 

Újraközlés ismertetése:

 

Gálffy László 2008: Hajnal István: Írásoktatás a középkori egyetemeken. Korall (9.) 34. 120–129. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00025/pdf/120-129.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1954c: Ruzsás Lajos: A pécsi Zsolnay-gyár története. Századok (88.) 4. 680–683. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1954/?pg=701 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Révész Imre – Mód Aladár – Pach Zsigmond Pál – Hajnal István – Siklós András – Eperjessy Kálmán – Hanák Péter – Kató István – Győrffy Sándor – Heckenast Gusztáv – Kosáry Domokos 1954: A Századok kibővített szerkesztőbizottságának vitaülése. Századok (88.) 1. 148–188. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1954/?pg=153 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1956a: Comitato Internazionale di Scienze Storiche. X. Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Roma 4–11 Settembre 1955. Relazioni. Vol. I. Metodologia – Problemi Generali – Scienze Ausiliare dell Storica. Levéltári Közlemények (27.) 205–211. https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_27/?pg=210 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1957a: A Batthyány-kormány külpolitikája. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 1.) Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

Ismertetés:

 

Hanák Péter 1958: Hajnal István: A Batthyány-kormány külpolitikája. Századok (92.) 5–6. 824–829. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1958/?pg=859 – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1987: A Batthyány-kormány külpolitikája. (Közös dolgaink.) 2. kiadás. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

 

Hajnal, István 1957b: A propos de l’enseignement de l’écriture dans les universités médiévales. Scriptorium (11.) 1. 3–28. https://www.persee.fr/docAsPDF/scrip_0036-9772_1957_num_11_1_2917.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Hajnal István 1957c: John K. Fairbank: The Influence of Modern Western Science and Technology on Japan and China. A modern nyugati tudomány és technika befolyása Japánban és Kínában. Századok (91.) 1–4. 408–410. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1957/?pg=419 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1957d: Kőszegi Imre – Pap János: Kempelen Farkas. Századok (91.) 1–4. 415–420. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1957/?pg=426 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1989: Kézművesség, írásbeliség és európai fejlődés. Századok (123.) 3–4. 407–426. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_1989/?pg=422 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

Újraközlés:

 

Hajnal István 1993y: Kézművesség, írásbeliség és európai fejlődés. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 423–444.

 

Hajnal István 1993a: <Fogalmazvány a 19. századi kapitalista fejlődésről>. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 125–127, 129–130, 132, 135–138.

 

Hajnal István 1993b: <Materializmus>. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 374.

 

Hajnal István 1993e: A gépkorszak kialakulása (1944). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 303–355.

 

Hajnal István 1993h: Árpád-kori oklevélírások és a francia egyetemek (1920). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 5–11. http://www.glatzferenc.hu/upload/file/Muzeologia/Hajnal_Arpad-kori%20oklevelirasok%20es%20a%20francia%20egyetemek.pdf – utolsó letöltés: 2020. július 21.

 

Újraközlés:

 

Hajnal István 1993i: Írás és kultúra a középkorban. História (15.) 4. 5–7. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Historia_1993/?pg=148 – utolsó letöltés: 2020. március 24.

 

Hajnal István 1993l: Az írás szociális szerepe és az egyetemi képzettség Franciaországtól Magyarországig a XII–XIII. században (1947). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 413–420.

 

Hajnal István 1993r: Ember és a technika (Rádióelőadások, 1946–1947). [II. előadás]. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 382–384.

 

Hajnal István 1993s: Ember és a technika (Rádióelőadások, 1946–1947). A gép és az ember I–II. [I. előadás]. 1946. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 378–381.

 

Hajnal István 1993t: Ember és a technika (Rádióelőadások, 1946–1947). Az ember és a technika. Bevezető előadás. 1946. október. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 385–387.

 

Hajnal István 1993u: Ember és a technika (Rádióelőadások, 1946–1947). Technika és történelem. 1946. X. 7. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 388–390.

 

Hajnal István 1993v: Ember és a technika (Rádióelőadások, 1946–1947). Munkaszervezet, technika és demokrácia az európai fejlődésben. 1947. I. 13. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 391–393.

 

Hajnal István 1993w: [Európai kultúrtörténet – írástörténet] (1932). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 15–27.

 

Hajnal István 1993z: [Évforduló, 1948] (1948). In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 447–452.

 

Hajnal István 1993aa: Materializmus [I.] <1946>. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 361–363.

 

Hajnal István 1993ab: Materializmus [II.] <1945>. In: Glatz Ferenc (szerk.): Technika, művelődés. Tanulmányok. (História Könyvtár. Monográfiák 2.) História–MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 364–374.

bottom of page